Hallingdal2020

Hallingdal 2020 er et rekrutterings- og bulystprosjekt om har som hovedmål å øke Hallingdal som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.

Om Hallingdal 2020

Vi skal vise at Hallingdal er en attraktiv møteplass mellom Øst og Vest og jobbe spisset mot definerte målgrupper. Gjennom ulike tiltak i tiden fremover skal vi tiltrekke oss unge mennesker som vil bo og jobbe i regionen. Det skal være så godt å være i Hallingdal at flere ønsker å bo her!

Hallingdal har i all tid vært hovedferdselsåren mellom østlandet og vestlandet. Dette har preget hallingen som fremstår som en raus kremmer, en gründer som ser muligheter og som er et vertskap med stort hjerterom. Vi skal ta en tydelig posisjon basert på dette og mange vil oppdage at Hallingdal er en spennende møteplass mellom øst og vest.

 

Prosjektet jobber spisset mot mot 3 målgrupper: 
HytteHalling, Ung Halling og Kvinne 28. Mer inf
ormasjon om målgruppene finner du i venstremenyen.
Hallingdal er eit område med vekst i folketalet, og er ein av dei få distriktsregionane i landet som har opplevd ei auke i folketalet det siste 20 åra. Allikevel er det slik at også Hallingdal vil få utfordringer knyttet til befolkningssammensetningen i årene fremover. Med dette som bakgrunn har Regionrådet for Hallingdal vedtatt at Bulyst skal være hovedsatsningen i de kommende års strategisk plan. 

Hallingdal strekker seg fra Gulsvik ved Krøderen til grensa mot Hordaland og mot Sogn og Fjordane. Arealet er på 5840 kvadratkilometer og om lag 15 mil langt. Det er seks kommunar i dalen, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Geografisk spenner Hallingdal frå Flå der bygda ligg på gammal havbotn, om lag 150 meter over havet, til høgfjell opp i mot 2000 meter over havet. 
Rundt 70 prosent av arealet ligg meir enn 900 meter over havet.

Ønsker du mer informasjon om Hallingdal eller prosjektet er du velkommen til å kontakte oss!
Toppen av Hallingskarvet er ren lykke for store og små Sykkeltur ved Hallingskarvet akeglede  naturen gir mange gleder

Målgrupper

I Hallingdal er det nærmere 17.000 hytter. Dette gjør at vi er mange flere innbyggere enn våre 20.500 faste innbyggere tilsier. Hyttefolket har allerede sterke relasjoner til Hallingdal og det må utnyttes på en positiv måte. Med en bevisst satsing og tilrettelegging er vi ikke i tvil om at hyttefolket utgjør en målgruppe som fremtidige «hallinger». Hallingdal vil legge til rette for at Hyttefolk skal kunne bruke hyttene sine slik våre samfunnstrender tilsier at vi ønsker å leve. Folk vil jobbe når de vil og hvor de vil. De vil ha fleksibilitet og frihet til å velge, de vil ha frisk luft og gode oppvekstsvilkår for barna sine. Alt dette er elementer vi kan tilby i Hallingdal. Hyttefolk er en ressurssterk gruppe som vi vil ha en mye tettere dialog med. Og i vår satsing er selvsagt hyttebrukeren som fremtidig innbygger i Hallingdal et sentralt tema.

Prosjektet har som mål at alle politikere i Hallingdal skal ha «Kvinne 28» år i pannebrasken når de jobber med ulike politiske problemstillinger. Mange kvinner på ca 28 år er stort sett ferdig utdannet, er ikke etablert, har ikke barn, er flyttbare, har en lang yrkeskarriere foran seg og er ressurssterke og endringsvillige. For å nå denne målgruppen står barnehage- og bolig-politikk sentralt. I tillegg er Kvinne 28 opptatt av en spennende yrkeskarriere og vil ønske seg et fagmiljø på arbeidsplassen som gir henne utviklingsmuligheter.

Ung Halling er ungdom mellom 15 og 25 år som er vokst opp i Hallingdal. Det viktige at ungdom har gode minner og føler en tilhørighet til Hallingdal før de reiser ut for å ta utdannelse. Da er sjansen større for at flere vil komme tilbake til regionen. Ungdom må bli sett og vi må bli flinkere til å tilrettelegge for denne gruppen. Og vi må holde kontakten med de som reiser ut.

Organisering

Hallingdal 2020 er initiert og eid av Regionrådet som ivaretar prosjektledelsen.

Prosjektansvarlig:
Knut Arne Gurigard, Daglig leder i Regionrådet for Hallingdal

Prosjektleder:
Ulrikke Ytteborg, Regionrådet for Hallingdal

Styringsgruppe er Regionrådet for Hallingdal:

Hovedprosjekt
Prosjektet består av mange underliggende prosjekter. Innenfor hvert delprosjekt blir det underveis opprettet både arbeidsgrupper og referansegrupper avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Tiltak i Hallingdal 2020

Hallingdal2020 er et overordnet prosjekt som består av mange delprosjekter. Under ser du et utvalg av hva vi jobber med for å løfte Hallingdal:

- hallingdal.no

Et av tiltakene for å støtte Hallingdal 2020 er å etablere en samlende nettportal for Hallingdal. I denne portalen skal vi samle all relevant informasjon om regionen vår slik at du enkelt finner frem. Portalen er ventet lansert høsten 2015. Det er bare å glede seg! Kommer du på noe vi MÅ ha med så håper vi du kontakter oss. Se nederst på siden. 

Portalen skal bla inneholde informasjon:
- om ledige jobber i Hallingdal
- til deg som ønsker å etablere virksomhet
- til deg som ønsker bosted i Hallingdal
- om vær og føre forhold
- aktivitetskalenderen "Kva skjer-Hallingdal"
- til ungdom i Hallingdal
- om transprt tilbud
- politik
- reiselivsportal
- nyheter om Hallingdal

- kva skjer

"Kva skjer" ble lansert 1. juli 2014. Vi hadde i flere år kjent på behovet for en samlende aktivitetskalender for hele regionen. Vi ser nå ett år etter lanseringen at dette var rett. Kalenderen er i dag mye brukt av både privatpersoner i Hallingdal, arrangører og ikke minst besøkende.

Målet med kalenderen er:
- bredere markedsføring av alle atkivitetene i Hallingdal
- enkelere å orienterere seg om hva som skjer i Hallingdal
- flere deltagere per arrangement
- markedsføring på tvers av kommunegrensene
- styringsverktøy for arrangørene

Gå til Kva skjer i Hallingdal

- Hallingdal ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd består av 2 representanter fra hver kommune. Rådet møtes fast en gang i måneden og behandler viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal.

Hallingdal ungdomsråd

Leder for HUR Tonje Lauvdokken Hagen

Tonje Lauvdokken Hagen er leder for HUR. Ønsker du å ta opp noen saker eller komme i kontakt med HUR, 

treffer du Tonje enkelt gjennom Facebook.

Noen av sakene ungdomsrådet jobber med:

- Trafikksikkerhet. Hallingdal ungdomsråd har laget denne sterke filmen "Himmelen kan vente" som oppfordrer til bruk av bussbelt:

 

- Bolyst for ungdom i Hallingdal. Ungdomsrådene samlet seg til felles konferanse 24-26 januar 2014. Her valgte ungdommene Bolyst som tema. Ungdomsrådet er aktive deltagere i prosjektet Hallingdal 2020 og er en viktig referanegruppe.

- Aktivitetskalender for hele Hallingdal. Ungdommene våre sier de har to store utfordringer og den ene er å få oversikt overalt som skjer av arrangementer i Hallingdal. De har vært aktive i å jobbe frem en ny felles aktivitetskalender for regionen vår. Den andre utfordringene er:

- Transport i Hallingdal. Det skjer så mye spennende ungdommen ønsker å være med på, men det er ofte en stor utfordring og komme seg fra A til B og tilbake.

- Fjellklang er en konsertserie og scene for unge musikere i Hallingdal. Ungdomsrådet er akivt medspiller.

- Hallingtreff

Målet med Hallingtreff er å etablere kontakt med potensielle tilflyttere fra Oslo og Bergen og gjøre terskelen for å flytte til Hallingdal lavere. Vi samler en delegasjon fra Hallingdal med høy kompetanse på arbeidsplasser, etablering og bosted og reiser dit våre potensielle innbyggere er.

Våre samarbeidspartnere er:

- Hallingexpo
- Hallingdal etablerer senter
- Hallingdal næringhage
- Næringskonsulenter i kommunene
- Arbeidsplasser offentlig og privat

Fra Hallingtreff i Oslo 2013 og Bergen 2014: 

Hallingtreff Bergen 2014Hallingtreff Bergen 2014Hallingtreff Oslo 2013Hallingtreff Oslo 2013Bergen 2014

test