Utsette barn og unge

Hallingdal har fått tilskudd fra Barne-, ungdoms og familiedepartementet for å utarbeide en helhetlig modell for samhandling og tidlig identifikasjon rundt risikoutsatte barn og unge i Hallingdal. Videre skal denne modellen implementeres i kommunene i Hallingdal. Margunn Gullhagen er ansatt i 60 % fra 01.01.2018 -01.06.2019 i dette prosjektet. Det vil bli opprettet en prosjektgruppe. Mer informasjon om prosjektet kan man finne på https://www.bufdir.no/

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test