Begroingsprøver

Prosjektleder Ellen Margrethe Stabursvik drar rundt i Hallingdal og Valdres med prøvetakningsutsstyr for å ta biologiske prøver i en del vassdrag.

Ved og ta begroingprøver, det vil si algeprøver, får man et bilde om vassdraget er forrurenset.   Når prøvene blir analysert kan vi se om det er alger som trives best i rent vann eller alger som kommer når vannet er forurenset.   Forurensingen kan f.eks.være fosforavrenning fra landbruk eller avløp.


 

 

Idag har prosjektleder Ellen Margrethe Stabursvik vært rundt Vatsfjorden
i Ål kommune  etter oppdrag fra kommunen.
Votnavassdraget er fraført vann i forbindelse med regulering,  samtidig er vassdraget
påvirket av landbruk og avløp. 
Summen av påvirkningnene har overbelastet vassdraget, kommunen ønsker nå å få
økt kunnskap slik at de kan sette inn  riktig tiltak for å rydde opp.

Det er viktig og få minsket belastningen på Votnavassdraget for å stoppe gjengroingen av Vatsfjorden.
Samtidig også få rom for utvikling i området.

 

Ønsker du mer informasjon om dette arbeidet kan du kontakte prosjektleder
Ellen Margrethe Stabursvik
Epost:  Ellen-Margrethe.Stabursvik@hallingnett.no
Tlf:  047-46807725

test