Høyring – utbygging av breiband

Kommunane i Hallingdal med koordinering frå Regionrådet for Hallingdal vil også i 2015 søke om statlege midlar til vidare utbygging av fibernett i utvalte område. Dei som ynskjer å koma med innspel må gjera det innan 13. mai.

Kommunene i Hallingdal

Kommunene i Hallingdal har gjennom satsinga til m.a. Hallingdal Kraftnett og Hemsedal Energi medverka til ei omfattande breibandutbygging i Hallingdal.

For 2015 er det vurdert som mest aktuelt å vidareføre søknad frå 2014 og søke om statleg finansiering for å etablere nye fiberforbindelsar i følgjande område:
- Flå; Gulsvik
- Nes; Rukkedalen
- Gol; Åsgardane
- Hemsedal; Lykkja
- Ål; Søre-Votndalen, Leveld, Opheim, Øvre Ål
- Hol; Hovet, Skurdalen

Frist for innspel

Frist for innspel er 13. mai og innspela skal sendast på e-post til regionraadet@hallingnett.no og merkast "Høyring fiberutbygging". Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunane sin samarbeidspart som er Regionrådet for Hallingdal, www.regionraadet.no, tlf. 32 08 51 40.

[

test