Hallingdal2020

Hallingdal 2020 er et rekrutterings- og bulystprosjekt om har som hovedmål å øke Hallingdal som en attraktiv bo- og arbeidsmarkedsregion.

Om Hallingdal 2020

Vi skal vise at Hallingdal er en attraktiv møteplass mellom Øst og Vest og jobbe spisset mot definerte målgrupper. Gjennom ulike tiltak jobber vi kontinuerlig for å tiltrekke oss unge mennesker som vil bo og jobbe i regionen. Det skal være så godt å være i Hallingdal at flere ønsker å bo her!

Hallingdal har i all tid vært hovedferdselsåren mellom østlandet og vestlandet. Dette har preget hallingen som fremstår som en raus kremmer, en gründer som ser muligheter og som er et vertskap med stort hjerterom. Vi skal ta en tydelig posisjon basert på dette og mange vil oppdage at Hallingdal er en spennende møteplass mellom øst og vest.

 

Prosjektet jobber spisset mot mot 3 målgrupper: 
HytteHalling, Ung Halling og Kvinne 28. Mer inf
ormasjon om målgruppene finner du i venstremenyen.
Hallingdal er eit område med vekst i folketalet, og er ein av dei få distriktsregionane i landet som har opplevd ei auke i folketalet det siste 20 åra. Allikevel er det slik at også Hallingdal vil få utfordringer knyttet til befolkningssammensetningen i årene fremover. Med dette som bakgrunn har Regionrådet for Hallingdal vedtatt at Bulyst skal være hovedsatsningen i de kommende års strategisk plan. 

Hallingdal strekker seg fra Gulsvik ved Krøderen til grensa mot Hordaland og mot Sogn og Fjordane. Arealet er på 5840 kvadratkilometer og om lag 15 mil langt. Det er seks kommunar i dalen, Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol. Geografisk spenner Hallingdal frå Flå der bygda ligg på gammal havbotn, om lag 150 meter over havet, til høgfjell opp i mot 2000 meter over havet. 
Rundt 70 prosent av arealet ligg meir enn 900 meter over havet.

Ønsker du mer informasjon om Hallingdal eller prosjektet er du velkommen til å kontakte oss!
Toppen av Hallingskarvet er ren lykke for store og små Sykkeltur ved Hallingskarvet akeglede  naturen gir mange gleder

Målgrupper

I Hallingdal er det over 17.000 hytter. Dette gjør at vi er mange flere innbyggere enn våre 20.500 faste innbyggere tilsier. Hyttefolket har allerede sterke relasjoner til Hallingdal og det må utnyttes på en positiv måte. Med en bevisst satsing og tilrettelegging er vi ikke i tvil om at hyttefolket utgjør en målgruppe som fremtidige «hallinger». Hallingdal vil legge til rette for at Hyttefolk skal kunne bruke hyttene sine slik våre samfunnstrender tilsier at vi ønsker å leve. Folk vil jobbe når de vil og hvor de vil. De vil ha fleksibilitet og frihet til å velge, de vil ha frisk luft og gode oppvekstsvilkår for barna sine. Alt dette er elementer vi kan tilby i Hallingdal. Hyttefolk er en ressurssterk gruppe som vi vil ha en mye tettere dialog med. Og i vår satsing er selvsagt hyttebrukeren som fremtidig innbygger i Hallingdal et sentralt tema.

Prosjektet har som mål at alle politikere i Hallingdal skal ha «Kvinne 28» år i pannebrasken når de jobber med ulike politiske problemstillinger. Mange kvinner på ca 28 år er stort sett ferdig utdannet, er ikke etablert, har ikke barn, er flyttbare, har en lang yrkeskarriere foran seg og er ressurssterke og endringsvillige. For å nå denne målgruppen står barnehage- og bolig-politikk sentralt. I tillegg er Kvinne 28 opptatt av en spennende yrkeskarriere og vil ønske seg et fagmiljø på arbeidsplassen som gir henne utviklingsmuligheter.

Ung Halling er ungdom mellom 15 og 25 år som er vokst opp i Hallingdal. Det viktige at ungdom har gode minner og føler en tilhørighet til Hallingdal før de reiser ut for å ta utdannelse. Da er sjansen større for at flere vil komme tilbake til regionen. Ungdom må bli sett og vi må bli flinkere til å tilrettelegge for denne gruppen. Og vi må holde kontakten med de som reiser ut.

Organisering

Hallingdal 2020 er initiert og eid av Regionrådet som ivaretar prosjektledelsen.

Prosjektansvarlig:
Knut Arne Gurigard, Daglig leder i Regionrådet for Hallingdal

Prosjektleder:
Ulrikke Ytteborg, Regionrådet for Hallingdal

Styringsgruppe er Regionrådet for Hallingdal.

Hovedprosjekt
Prosjektet består av mange underliggende prosjekter. Innenfor hvert delprosjekt blir det underveis opprettet både arbeidsgrupper og referansegrupper avhengig av hva som er hensiktsmessig.

Tiltak i Hallingdal 2020

Hallingdal2020 er et overordnet prosjekt som består av mange delprosjekter. Under ser du et utvalg av hva vi jobber med for å løfte Hallingdal:

- Hallingambassadører

Fra lanseringen av Hallingambassadører 31.10.17 foto: Ulrikke YtteborgHallingambassadører er ungdom fra Hallingdal, som utmerker seg i positiv forstand i og utenfor regionen vår. For at vi skal kunne nå ut med vitkige budskap til ungdommene våre lar vi ungdom snakke med ungdom.
 

En Hallingambassadør er:
- stolt Halling
- et godt forbilde for ungdom i Hallingdal
- er godt synlig i og utenfor Hallingdal
- er synlig i sosiale medier
- raus og byr på seg selvBildet er fra lanseringen av nye Hallingambassadører under Hallingtinget 31. oktober 2017. Til venstre påtroppende ambassadør Silje Risdal Liahagen, og til høyre avtroppende ambassadør Ingebjør Sørbøen.  

Det er ikke nok med en flott prestasjon, det må også komme tydelig frem at ambassadøren er stolt over egen region. Hallingambassadøren skal være et godt forbilde for ungdom. Å bli utnevnt til å være Hallingambassadør vil være en påskjønnelse til den enkelte og et bevis på at Hallingdal heier på deg.

Alle i Hallingdal er viktige ambassadører for regionen vår. I tillegg vil vi forsterke kommunikasjonen og skape større bevissthet rundt eget omdømme og identitet. Derfor knytter vi til oss ungdom for å snakke med ungdom. Sammen med Hallingdal Kraftnett har Regionrådet for Hallingdal nå jobbet frem våre nye Hallingambassadører som ble presentert på Hallingtinget 31. oktober 2017. 

Våre nye Hallingambassadører er: 
Eirik Fuglested Luksengard - lausdanser fra Ål, født i 1992
Emil Intelhus Brøte - langrennsløper fra Gol, født i 1998
Filip Fjeld Andersen - langrennsløper og skiskyter fra Geilo, født i 1999
Mikkel Brusletto Kaupang - Friskiier fra Geilo, født i 1999
Monika Engeseth - musiker fra Nes, født i 1997
Nina Helen Aas Røkkum - stipendiat ved NTNU, sanger og innebandy trener fra Flå, født i 1991
Selma Li - Teakwon-do utøver fra Ål, født i 2000
Silje Risdal Liahagen - danser, sanger og skuespiller fra Ål, født i 1991
Sondre Juven - friidrettsutøver fra Nes, født i 1999
Tomas Markegård - alpinist fra Hemsedal, født i 1995
Trym Halbjørhus - langrennsløpet fra Hemsedal, født i 1996
Åsne Børtnes - musiker, danser og fotballspiller fra Gol, født i 1999

Vi gleder oss til å ble bedre kjent med våre 12 nye Hallingambassadører! 

 

 - hallingdal.no

Et av tiltakene for å støtte Hallingdal 2020 har vært å etablere en samlende nettportal for Hallingdal. I denne portalen har vi samlet all relevant informasjon om regionen vår slik at du enkelt finner frem. Portalen ble lansert høsten 2015. Er det noe du savner her er vi glad for tips fra deg. Send gjerne til prosjektleder og nettansvarlig Ulrikke Ytteborg på e-post: ulrikke@hallingdal.no.  

Portalen inneholder bl.a. informasjon:
- om ledige jobber i Hallingdal
- til deg som ønsker å etablere virksomhet
- til deg som ønsker bosted i Hallingdal
- om vær og føre forhold
- aktivitetskalenderen "Kva skjer-Hallingdal"
- til ungdom i Hallingdal
- om transprt tilbud
- politik
- reiselivsportal
- nyheter om Hallingdal

- kva skjer

"Kva skjer" ble lansert 1. juli 2014. Vi hadde i flere år kjent på behovet for en samlende aktivitetskalender for hele regionen. Vi ser nå ett år etter lanseringen at dette var rett. Kalenderen er i dag mye brukt av både privatpersoner i Hallingdal, arrangører og ikke minst besøkende.

Målet med kalenderen er:
- bredere markedsføring av alle atkivitetene i Hallingdal
- enkelere å orienterere seg om hva som skjer i Hallingdal
- flere deltagere per arrangement
- markedsføring på tvers av kommunegrensene
- styringsverktøy for arrangørene

Gå til Kva skjer i Hallingdal

- Hallingdal ungdomsråd

Hallingdal ungdomsråd består av 2 representanter fra hver kommune. Rådet møtes fast en gang i måneden og behandler viktige saker relatert til ungdom i Hallingdal.

Hallingdal ungdomsråd

 

Otilie Røer Tvedt er leder for HUR. Ønsker du å ta opp noen saker eller komme i kontakt med HUR, treffer du Otilie enkelt gjennom Facebook.

Noen av sakene ungdomsrådet jobber med:

- Trafikksikkerhet. Hallingdal ungdomsråd har laget denne sterke filmen "Himmelen kan vente" som oppfordrer til bruk av bussbelt:

 

- Bolyst for ungdom i Hallingdal. Ungdomsrådene samlet seg til felles konferanse 24-26 januar 2014. Her valgte ungdommene Bolyst som tema. Ungdomsrådet er aktive deltagere i prosjektet Hallingdal 2020 og er en viktig referanegruppe.

- Aktivitetskalender for hele Hallingdal. Ungdommene våre sier de har to store utfordringer og den ene er å få oversikt overalt som skjer av arrangementer i Hallingdal. De har vært aktive i å jobbe frem en ny felles aktivitetskalender for regionen vår. Den andre utfordringene er:

- Transport i Hallingdal. Det skjer så mye spennende ungdommen ønsker å være med på, men det er ofte en stor utfordring og komme seg fra A til B og tilbake.

- Fjellklang er en konsertserie og scene for unge musikere i Hallingdal. Ungdomsrådet er akivt medspiller.

- Hallingtreff

Målet med Hallingtreff er å etablere kontakt med potensielle tilflyttere fra Oslo og Bergen og gjøre terskelen for å flytte til Hallingdal lavere. Vi samler en delegasjon fra Hallingdal med høy kompetanse på arbeidsplasser, etablering og bosted og reiser dit våre potensielle innbyggere er.

Våre samarbeidspartnere er:

- Hallingexpo
- Hallingdal etablerer senter
- Hallingdal næringhage
- Næringskonsulenter i kommunene
- Arbeidsplasser offentlig og privat

Fra Hallingtreff i Oslo 2013, Bergen 2014 og Oslo 2016: 

Hallingtreff Bergen 2014Hallingtreff Bergen 2014Hallingtreff Oslo 2013Hallingtreff Oslo 2013Bergen 2014Fra Hallingtreff i Oslo mai 2017 foto: Ulrikke Ytteborg

test