Om folkehelse

Samhandlingsreformen gir føringer på at vi skal forebygge mer for å reparere mindre. Det strategiske og langsiktige folkehelsearbeidet foregår først og fremst utenfor helsesektoren - i barnehager, på skoler, i idretten og frivilligheten, innenfor kulturlivet, på arbeidsplassen, i planetaten osv. 

Folkehelse er definert som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen.  

Folkehelsearbeid er samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, samt arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller indirekte påvirker helsen.  

Den interkommunal folkehelsegruppe skal bidrar til interkommunalt samarbeid om felles målrettede folkehelsetiltak i Hallingdal.

Folkehelsegruppa har utarbeida en felles handlingsplan med innsatsområder og tiltak.
Overordna prinsipp for planen:

  •           Befolkningsretta
  •           Helsefremmende
  •           Folk som ressurs
  •           Tverretatlig samarbeid og forankring 

Handlingsplan folkehelse i Hallingdal 2018-2021

 

Folkehelsegruppa i Hallingdal per mars 2020:

  • Siv Merete Glesne, Flå
  • Bettina Efjestad, Nesbyen
  • Ingunn Håverstad, Gol og miljøretta helsevern i Hallingdal
  • Hilde Nysæther Frantzen, Ål
  • Stine Vesterøy, Hol
  • Martine Myhrvold, faglig koordinator Hallinghelse

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test