Om nye prosjekt

Hallinghelse har fått midler til 3 nye, interkommunale prosjekter på vegne av de 6 kommunene i Hallingdal våren 2020.

Mobilt ferdighetsteam i Hallingdal
Mobilt ferdighetsteam i Hallingdal er et prosjekt som skal sørge for at kommunehelsetjenesten sammen er rustet for en aldrende, hjemmeboende befolkning med komplekse diagnsoser. Sykepleiere og helsefagarbeidere må snakke samme språk og være trygge og oppdaterte på faglige prosedyrer. Prosjektet har som mål å sørge for ferdighetstrening på helsefaglige prosedyrer, som er skreddersydd for den ekelte avdeling ute i kommunene. Slik vil kommunene i hallingdal være en attraktiv arbeidsplass for sykepleiere og helsefagarbeidere og sikre god pleie og omsorg for pasientene.Prosjektet har fått innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken. 

Helhetlig støtte og ivaretakelse av barn som pårørende i Hallingdal
Hallinghelse har på vegne av de 6 kommunene i Hallingdal fått tilskuddsmidler fra helsedirektoratet til prosjektet «Helhetlig støtte og ivaretakelse av barn som pårørende i Hallingdal». Prosjektet har som hovedmål at barn ogsom pårørende til foreldre og søsken, uavhengig av idagnose, skal sees og ivaretas av helsepersonell i Hallingdalskommunene. Det skal utarbeides felles, interkommunale prosedyrer og rutiner for å fange opp barn som pårørende og sørge for at de får oppfølging i sin hjemjkommune. Ved hjelp av tdydelige rutiner og klare kontaktknutepunkt skal det være lett for spesialisthelsetjenesten å ta kontakt med den enkelte kommune i Hallingdal og gi melding om man fanger opp barn som pårørende til foreldre og søsken.

FIT – Feedback Informerte Tjenester 
Kommunene i Hallingdal vedtok januar 2020 et regionalt samarbeidsprosjekt for å implementere Feedback Informerte Tjenester (FIT) i psykisk helse- og rustjenestene.Feedbackinformerte tjenester handler om å innhente systematisk tilbakemelding fra mennesker som mottar helsehjelp i kommunene, samt å endre og tilpasse tjenestene i tråd med disse tilbakemeldingene. Feedback informerte tjenester setter mennesket, og deres opplevelse av hva som er virksom hjelp, i sentrum. Kontinuerlig og umiddelbar tilbakemelding satt i system på denne måten gir utgangspunkt for læring og endring, og sikrer stor grad av brukermedvirkning. Dette gjelder ikke bare for samarbeidet mellom den enkelte bruker og hjelper, men ikke minst også for utvikling av helsetjenestene i sin helhet i kommunene.
Hemsedal er vertskommune for prosjektet, og prosjektet har fått innovasjonstilskudd fra Fylkesmannen i Oslo og Viken.

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test