Bakgrunn

Hallinghelse har sin bakgrunn i Samhandlingsreformen og er ei vidareføring av eit omfattande samhandlingsprosjekt i Hallingdal
i perioden 2009 –2014.

Hallinghelse starta opp sumaren 2013 med fylgjande stillingar

  1. Samhandlingsleiar ½ stilling.
  2. Folkehelsekoordinator ½ stilling.
  3. Interkommunal koordinator for kompetanse, læring og meistring, prosjektstilling ½
  4. I tillegg til dei tre stillingane har helse- og omsorgsleiarforum i Hallingdal bestemt at ei fjerde stilling skal knytast opp mot
    Hallinghelse.  Regionrkontakt for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste i Drammen  ½ stilling.

Hallinghelse vart evaluert etter 3 år i 2018, sjå evalueringsrapporten og kortversjonen.  Hovudkonklusjonen var at Hallingehelse burde vidareførast og vidareutviklast.

Det vart sett ned ei arbeidsgruppe hausten 2018 for å sjå på¨korleis Hallinghelse kunne vidareførast.  Denne arbeidsgruppa leverete sin rapport til rådmannsutval/regionråd i februar 2019.
Rapporten var grunnlaget for ei sak til Hallingtinget i mai 2019 og framlegg til felles vedtak i alle kommunestyrer sumaren 2019.

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test