Bakgrunn

Hallinghelse har sin bakgrunn i Samhandlingsreformen og er en videreføring av et omfattende samhandlingsprosjekt i Hallingdal
i perioden 2009 –2014.

Hallinghelse startet opp sommeren 2013. Folkehelsekoordinator, samhandlingsleder og interkommunal koordinator for kompetanse, læring og mestring er av stillingene som har fulgt Hallinghelse fra oppstarten.  I tillegg er Hallingdals regionskontakt for Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjeneste en del av staben i Hallinghelse. 

Hallinghelse ble evaluert etter 3 år i 2018, se evalueringsrapporten og kortversjonen i "aktuelle dokumenter". Hovedkonklusjonen var at Hallinghelse burde videreføres og videreutvikles. Det ble nedsatt en arbeidsgruppe høsten 2018 for å se på hvordan Hallinghelse kunne videreføres og videreutvikles. Rapporten ble grunnlaget for en sak i Hallingtinget i mai 2019 og felles vedtak i alle kommunestyrer sommeren 2019. Vedtaket innebar videreutvikling med ny faste stillinger, deriblant daglig leder, faglig koordinator, klinisk ernæringsfysiolog og logoped, som skal arbeide for kompetanseheving og kunnskapsspredning blant de ansatte i kommunehelsetjenestene. 

Gjennom vårt arbeid, ønsker Hallinghelse å være med på å sikre likeverdige helsetjenester til innbyggerne i Hallingdal og i tillegg sikre utvikling av de kommunale helsetjenestene. Samarbeidet med Vestre Viken og Hallingdal Sjukestugu fortsetter å være en bærebjelke i det interkommunale samarbeidet. Hallinghelse er et utviklings- og kompetansemiljø, som i tillegg til tjenesteytende tjenester som klinisk ernæringsfysiolog, logopoed og kommunepsykolog, har utviklingsprosjekt på vegne av kommunene i Hallingdal. Kommunene i Hallingdal har en lang historie om interkommunalt samarbeid, også innenfor helsetjenester. 

Hallinghelse, ved daglig leder, rapporterer til helse- og omsorgslederforum i Hallingdal, som består av kommunalsjefene for helse i de seks kommunene i Hallingdal. I tillegg er representanter for Hallinghelse representert i de fleste av de interkommunale fagnettverkene innenfor helse. 

 

 

 

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test