Utvikling av helsestasjonene i Hallingdal

Hallingdal har fått tilskudd fra Helsedirektoratet.  Dette er til utvikling av Hallingdal sine helsestasjoner for å få økt kvalitet, mer kompentanse og økt tverrfaglighet.  Prosjektperioden er fra 01.09.2018-våren 2020.

Hovedmål:
Å utvikle helsestasjonene i Hallingdal for økt kvalitet, kompetanse og tverrfaglighet i tråd med nasjonale faglige retningslinjer.

Delmål:

Økt kvalitet:

 • Hindre uønskede variasjoner i helsesøstertjenestene i de ulike kommunene og tilby brukerne av helsestasjonene Hallingdal et likeverdig tilbud.
 • Koordinere og utvikle befolningsrettede primær forebyggende tiltak som har fokus på gode oppvekstvilkår for alle.

Kompetanse:

 • Utarbeide en felles kompetanseplan for helsestasjoene i Hallingdal.
 • Implementering av retningslinjer.
 • Kompetanseheving innen tverrfaglig samarbeid og taushetsplikt.
 • Rekruttere helsesøstre til Hallingdal ved å ta imot studenter og se på mulighetene for et desentralisert studietilbud.
 • Væ're en pådriver for å arrangere kurs og seminarer lokal.

Tverrfaglighet:

 • Utvikle det tverrfaglige samarbeidet og formalisere dette igjennom tydelige retningslinjer.
 • Utarbeide et system for innhenting av samtykkeerklæing vedrørende taushetsplikt i det tverrfaglige samarbeidet.
 • Systemtatisere det tverrfaglige samarbeidet igjennom gode modeller og etablere og utvikle møteplasser.
 • Utnytt ressurser på tvers av kommunegrenser.

Det er ansatt prosjektleder i 60% stilling.
Prosjektleder:  Gunhild Ween Helberg

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test