Velferdsteknologi

 

Velferdsteknologi i Hallingdal 

Kommunene har de senere årene fått ansvar for å levere tjenester til flere brukere med mer omfattende behov innen helse og omsorg. Det er økning i andel eldre i befolkningen og samtidig er den en sterk vekst i antall yngre brukere. Velferdsteknologi skal bidra til økt trygghet og mestring for tjenestemottakere og bedre ressursutnyttelse i kommunene og målet er at den skal være en integrert del av tjenesten innen 2020. 

Mål
Med dette som bakteppe har kommunene i Hallingdal (Flå, Nes, Gol, Hemsedal, Ål og Hol) i regi av Hallinghelse gått sammen for å samordne arbeidet rundt velferdsteknologi, og målsetningen med prosjektet er at vi i fellesskap skal komme frem til løsninger rundt velferdsteknologi som hjelper oss i å møte utfordringen den nært forestående eldrebølgen vil gi oss. Dette vil for prosjektet blant annet inkludere å iverksette og koordinere arbeidet med implementering av velferdsteknologiske løsninger i omsorgstjenestene i de seks kommunene.

Som et ledd i dette arbeidet har prosjektet mottatt støtte fra Helsedirektoratet og blitt tatt opp i Nasjonalt Velferdsteknologiprogram.
Prosjektet vårt startet opprinnelig våren 2017, men hadde offisiell oppstart 1.september i samband med tiltredelse av prosjektleder.

Prosjekter
Velferdsteknologiprosjektet i Hallingdal består hovedsakelig av tre prosjekter:

 • Tjenesteinnovasjon
 • Pilot
 • Anskaffelsesprosess

Tjenesteinnovasjon
Målet med dette prosjektet er å kartlegge behovene for omsorgstjenesten til brukerne (tjenestemottakere, pårørende, ansatte) i Hallingdal. Når dette foreligger skal prosjektet se på hvilke velferdsteknologiske løsninger som understøtter behovene, og deretter vil vi jobbe med å se på hvilke tiltak vi kan gjøre for å endre måten det jobbes på i omsorgstjenesten (tjenesteinnovasjon).

Med ny velferdsteknologi på plass og nye måter å jobbe på vil dette resultere i nye behov som igjen vil medføre en til en ny behovskartlegging. Nye behov for teknologi som understøtter behovene vil melde seg – noe som igjen resulterer i nye arbeidsprosesser.   (se modellen under)        

Pilot
Målet med dette prosjektet er at kommunene i Hallingdal skal prøve ut et begrenset antall ulike varianter av velferdsteknologi slik at prosjektet kan få erfaringer med bruk av felles systemer for velferdsteknologi. Videre er ønsket at prosjektet for tjenesteinnovasjon skal få innspill til hvordan velferdsteknologi kan fungere

Piloten skal for øvrig prøve ut GPS/trygghetsalarm, tilsynskamera/sensorteknologi og medisindispensere, og dette vil bli gjennomført for et lite antall tjenestemottakere i en begrenset tidsperiode.

Anskaffelsesprosess
På bakgrunn av det som leveres av resultater i prosjektene «Tjenesteinnovasjon» og «Pilot» skal dette prosjektet levere kravspesifikasjon som skal ligge til grunn for anbud om leveranse av velferdsteknologi til kommunene i Hallingdal.

Planer
Fokuset i starten av prosjektet vil ligge på følgende områder:

 • Forankring av prosjektet i kommunene
 • Skape engasjement rundt prosjektet spesielt og velferdsteknologi generelt
 • Prosjektorganisering og involvering av berørte parter
 • Spesifisere et mandat
 • Involvere berørte parter og skape rom for involvering
 • Konkretisering av målsetninger for prosjektet
 • Utarbeide prosjektplan
 • Utrede muligheter for kompetanseheving
 • Iverksette behovskartlegging av brukere i kommunene i Hallingdal
 • Deltakelse i ulike regional og nasjonale nettverk tilknyttet velferdsteknologi

HALLINGHELSE                                        

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             FRI OG FRISK

                                                   

test