Om Sats på Hallingdal

Vinteren 2021 fikk Hallingdal innvilget omstillingsstatus av Viken fylkeskommune. Målet er å skape 200 nye arbeidsplasser i Hallingdal de neste tre åra.

Bakgrunn for omstillingsstatus
Omstillingsprosjektet Sats på Hallingdal er en ekstraordinær næringssatsing. Bakgrunnen for at Hallingdal fikk omstillingsstatus var at regionen var hardt rammet av koronaepidemien, med stor arbeidsledighet og press på arbeidsplassar og bedrifter. Med pandemien ble det tydlig hvor avhengig Hallingdal er av reiselivet. Målet med prosjektet er å bidra til å vitalisere og forsterke næringsutviklingsarbeidet i regionen, og at Hallingdal skal få bredere variasjon i arbeidsmarkedet. 

Det har vært jobbet grundig for å analysere og belyse Hallingdal sine utfordringer og muligheter med omstillingsprosjektet. Innovasjonsselskapet Proneo ble tidlig engasjert i arbeidet, og det er kjørt bred involvering i form av intervju av nøkkelpersoner i alle de seks kommunene, spørreundersøkelser og folkemøter. Arbeidet munnet til slutt ut i en utviklingsplan og en handlingsplan med tiltak for 2022. 
Utviklingsplan kan du lese her

Det er følgende innsatsområder det skal fokuseres på i Sats på Hallingdal: 

  • Kompetanse og rekruttering
  • Innovasjon 
  • Samfersel og kommunikasjon 
  • Bærekraft 
  • Attraktivitet for næringsliv 
  • Kultur og samfunn (bo- og blilyst)

Handlingsplan for 2023 finner du den her 

Hvordan skal vi lykkes? 
Samarbeid, bred involvering og kreativitet blir avgjørende for at prosjektet skal lykkes med å skape nye arbeidsplasser. Det blir viktig å bygge videre på det godt etablerte næringssamarbeidet som allerede er i Hallingdal, samt være kreative i hvordan vi sammen kan skape nye prosjekt som vil resultere i nye arbeidsplasser. Det er viktig at næringslivet involveres på en god måte.

Sats på  Hallingdal                                 

Torpomoen 27
3579  TORPO                                                                                                             LEIKEN, EKTA, FRI, FRISK

                                                   

test