Regionrådet

Regionrådet for Hallingdal er eit politisk samarbeidsorgan for dei 6 kommunane i Hallingdal

 Ordførarane i Hallingdal utgjer  Regionrådet, og desse er: 

  •  Petter Rukke, Hol kommune
  •  Solveig Vestenfor, Ål kommune (leiar)
  •  Pål Rørby, Hemsedal kommune (nestleiar)  
  •  Heidi Granli, Gol kommune
  •  Tore Haraldset, Nes kommune
  •  Merete Gandrud, Flå kommune

Fast tilsette i Regionrådet

  • Jan Olav Helling, dagleg leiar
  • Knut Arne Gurigard, seniorrådgjevar
  • Målfrid Dusegard, adm

Den formelle organiseringa av det interkommunale samarbeidet starta så tidleg som i 1952 gjennom etableringa av Samarbeidsnemnda for Hallingdal, som var ordførarane i dei 6 kommunane. Frå 1967-1984 hadde Hallingdal i tillegg Regionalplanråd, som vart etablert som følgje av bygningslova frå 1965. Hallingdal var den fyrste regionen i landet som fekk sin regionplan, som vart vedteken av Miljø¸verndepartementet i 1973. Frå 1984 vart Regiomnplanrådet og Samarbeidsnemnda erstatta av eit regionråd med to representantar frå kvar kommune, der ein var ordføraren.Dagens ordning kom i stand 1999.

Regionrådet for Hallingdal er eit samarbeids- og interesseorgan for dei deltakande kommunane. Rådet  arbeider for å utvikle regionen med særleg vekt på nokre prioriterte satsingsområde. Rådet  varetek  interessene til regionen overfor fylke, stat og andre organ på region-, fylke- og riksplan.

test