5,6 MILL. I TILSKOT TIL BREIBANDSUTBYGGING I HALLINGDAL

Hallingdal nådde fram med sin søknad.Av ein nasjonal pott i 2015 på 110 mil. har Hallingdal fått tilsagn om 5,6 mill.. Av totalt 172 søknadar var det løyvd midlar til 32.

Totalt omhandlar søknaden 11 delområde med ein budsjettert anleggskostnad på 15 mill. (tilskot 37% av anleggskostnad).

På landsbasis har omlag 94 prosent av husstandar i tettbygde strøk tilbod om breiband over fibernett, kabel- TV-nett eller VDSL-nett, i spreiddbygde område har berre 32 prosent i tilgang til denne typen høghastigheitsnett. Ei naturleg årsak til forskjellane er at breibandutbyggjarar må vurdere kostnadane med å bygge ut nettet opp mot innteningsmogelegheiter.Den statlege tilskotsordninga er med å gjera dei store forskjellane i breibandstilbod mindre.

Område som er med i søknaden frå Hallingdal:
FLÅ, Gulsvik
NES, Rukkedalen
GOL,  Åsgardane
HEMSEDAL, Lykkja
ÅL, Søre Votndalen/Baklivegen, Leveld, Opheim, Øvre Ål
HOL, Hovet, Skurdalen, Holet del1

Finansieringa er baser på fire bidragsytarar:
Lokal off. finanisering, lokal off. eigeninnsats
Lokale private finans, lokal privat eigeninnsats
Eigenandel utbyggjar
Staten

test