Høringsskriv

Høringsskriv Forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpasning

I møte den 21. juni godkjente Regionrådet forslag til regional plan for klima, natur og klimatilpasning, og vedtok å legge den ut på høring.

Dette er en plan som søker å:

  • Redusere utslippene av klimagasser i og utenfor Hallingdal
  • Forvalte naturen for å bevare artsmangfold og for å tilrettelegge for karbonopptak- og lagring, samtidig som vi har økonomisk verdiskaping
  • Bidra til mer ny fornybar energi og energieffektivisering
  • Være forberedt på konsekvensene av et klima som er i endring

Vedlagt ligger høringsutkast på klimaplan og på handlingsplan:

Høringsfrist er 17.september.

Innspill kan sendes til guro@hallingdal.no

test