Bærekraftig reisemål

Merket for bærekraftig reisemål er eit verktøy for reisemål som ynskjer å arbeide langsiktig og fokusert med bærekraft i reiselivet. Som hjelp i dette arbeidet har Innovasjon Norge utviklet verktøyet "Bærekraftig reisemål". Dette er både ei sertifisering og ein strukturert arbeidsprosess fram mot godkjenning. Sentralt i ordningen er ein standard som skal innfris. Reiselivet må i prosessen samarbeide med både kommune og andre lokale aktørar.

Arbeid med økt bærekraft i reiselivet er kontinuerlig og langsiktig, og skal gi forbedring over tid. Etter å ha kvalifisert for Merket arbeidar reisemålet vidare med forbedringar som ein del av den daglege drifta.  Merking forpliktar reisemålet til bærekraftvurderingar både i retningsvalg og i enkeltsaker. Å kvalifisere for merket betyr ikke at reisemålet ER bærekraftig, men merket forplikter reisemålet til å fortsette å prioritere bærekraftige og innovative løsninger i reiselivet innanfor destinasjonsselskapets ordinære virksomhet.

10 PRINSIPP FOR EIT MEIR BÆREKRAFTIG REISELIV

Vegen mot bærekraftig reisemål er ei satsing som i høgste grad krev forankring; både i reiselivet og komunane (politisk/administrativt) og resten av næringslivet. Det har vore sporadiske drøftingar for å vurdere ei sterkare satsing i Hallingdal, som bærekraftig reisemål.
På felles møte for reiselivsnæringa i Hallingdal 7.mai 2019 (innovasjonslab) vart bærekraftig reisemål lyfta fram som ei satsing/tiltak som burde avklarast nærare.   I felles møte 20. mai mellom alle destinasjonane og Regionrådet for Hallingdal, kom det til uttrykk eit klart ynskje om at tida er moden for å vurdere korleis Hallingdal kan gå vidare i forhold til arbeidet med bærekraftige reisemål.
I regionrådsmøte 29. november 2019 var det støtte frå ordførarar og rådmenn i Hallingdal om at vidare arbeid med bærekraftig reisemål vil væra svært positivt for Hallingdal. 

I mars 2016 mottok Geilo merket for Bærekraftig Reisemål, som ein av dei fyrste destinasjonar i Norge. Geilo er eit godt eksempel for resten av Hallingdal.
Dette prosjektet gjeld for reisemåla Hemsedal, Gol, Ål og Nesbyen som alle er lokalisert i Hallingdal og inngår i Regionrådet for Hallingdal. Flå inngår og i regionen men er og med i merkeprosjektet for Norefjell-regionen.

For Gol ,Ål, Hemsedal og Nesbyen starta arbeidet opp våren 2020. Me er no godt i gang og vil væra ferdig med Fase1 i februar 2021.
Fase 2 startar umiddelbart opp etterpå og vil gå over 18 mnd. 

Prosjektet er organisert med ein felles, overordna styringsgruppe med regional representasjon. Ein hovedprosjektleiar koordinerar prosjektet overordna  og kvar enkelt reisemål har i tillegg ein delprosjektleiar for å sikre lokal forankring og kunnskap også etter prosjektets avslutning. Det er etablert ei styringsgruppe på kvart reisemål som og vil fungere som arbeidsgruppe. I tillegg er det ein prosessveiledar som leder reisemåla gjennom heile prosessen.
Prosjektorganiseringa ser slik ut:   

 • Felles styringsgruppe: Regionrådsordfører og DL Styreleder i lokale destinasjonsselskap
 • Hovedprosjektleiar:  Linda Dalene Bjerke
 • Prosjektleiar Hemsedal Anneli Vøllo -  SG  Strategi Hemsedal mot 2030
 • Prosjektleiar Ål: Linda Dalene Bjerke - lokal styrings- og arbeidsgruppe Ål
 • Prosjektleiar Gol: Sissel Bjørøen - lokal styrings- og arbeidsgruppe Gol
 • Prosjektleiar Nesbyen: Solveig Hjallen - lokal styrings- og arbeidsgruppe Nesbyen
 • Prosessveiledar:Anne Dorte Carlson

 Oppgaver som skal gjennomførast i Fase1 i henhold til Innovasjon Norges beskrivelse er:

 1. Organisere og forankre arbeidet
 2. Lage statusrapport på Standard for bærekraftig reisemål 
 3. Utarbeide og vedta Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling
 4. Dokumentere og besvare indikatorane på Standardens område A og B
 5. Laste opp dokumentasjon i databasen og søkje godkjenning
 6. Rapportere og søkje neste fase

 

Per oktober 2020 er me klare for innspelsmøter i destinasjonsselskapa. Desse møtene innvolverar representantar frå næring, kommune, styret i destinasjonsselskapet og lag/ råd/ organisasjonar som samarbeider med destinasjonsselskapet.
Innspelsmøtene skal danne grunnlaget for Handlingsplan for bærekraftig reiselivsutvikling som skal inn i reiselivsstrategien til destinasjonane. Denne skal også komunane slutte seg til. 

Me ser fram til å kunne seie at Hallingdal er eit bærekraftig reisemål i slutten av 2022.

Prosjektet er finansiert av Innovasjon Norge, Viken Fylkeskommune og destinasjonane i Hallingdal.

 

test